Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Obchodná spoločnosť 3:P studio s.r.o., sídlo: Cyklistická 859/15, Košice – mestská časť Sever, IČO: 51 410 605, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, vložka č.:43234/V, je oprávneným prevádzkovateľom (ďalej len „prevádzkovateľ“) realitného serveru revio.sk, dostupného na URL adrese https://revio.sk/ (ďalej len „portál“).
1.2. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť prístup k užívateľskému rozhraniu portálu na vloženie a úpravu jednotlivých inzercií a ďalších dát v oblasti nehnuteľností.
1.3. Prevádzkovateľ vykonáva len funkciu sprostredkovania medzi stranou ponuky a dopytu v oblasti nehnuteľností. Prevádzkovateľ vykonáva túto službu prostredníctvom portálu, na ktorom je vytvorené technologické zázemie a komunikačné prostriedky pre možnosť ponúkať predaj, prenájom, nájom. Používateľom poskytuje možnosť kúpiť, prenajať si a prenajať nehnuteľnosť. Pričom prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť najmä za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť a pod. Používatelia uzatvárajú obchod so záujemcami, či už v podobe nájomnej, kúpnej alebo obdobnej zmluvy a všetku zodpovednosť za riadne plnenie takto vzniknutých zmluvných záväzkov, ako aj za prípadné reklamácie a plnenia z nich vyplývajúcich nesú používatelia.
1.4. Portál zabezpečuje bezplatnú inzerciu nehnuteľností, s výnimkou virtuálnej prehliadky vyhotovenej portálom. Služby iných spoločnosti môže inzerovať len prevádzkovateľ.

DEFINÍCIA POJMOV

2.1. Nehnuteľnosťou sa rozumie pozemok/pozemky a stavba/stavby spojená/é so zemou pevným základom (najmä dom a byt), s ktorými je možné v rámci občianskoprávnych vzťahov nakladať, a ktoré nie sú predmetom exekučného, trestného, konkurzného alebo reštrukturalizačného konania na území Slovenskej republiky alebo iného štátu. Predávajúci vyhlasuje, že v čase pridania inzercie na portál, na Nehnuteľnosti neviaznu akékoľvek dlhy, záložné práva, vecné bremená alebo iné práva tretích osôb ani iné právne povinnosti, o ktorých Prevádzkovateľa neinformoval a ku dňu súhlasu s týmito OP nevyplývajú z listu vlastníctva k predmetnej Nehnuteľnosti, a že je ako jej vlastník oprávnený s ňou podľa svojej vôle disponovať, teda predovšetkým previesť vlastnícke právo k tejto Nehnuteľnosti na Záujemcu (ďalej len „nehnuteľnosť“)
2.2. Registráciou sa rozumie proces zadávania požadovaných údajov a vykonávanie ďalších úkonov za účelom získania prístupu k servisným stránkam. Registrácia je bezplatná. Za správnosť uvedených informácií pri registrácií prevádzkovateľ nezodpovedá. Vyznačením pri registrácií, že „Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami a pravidlami inzercie“, registrujúci používateľ vyhlasuje, že sa s podmienkami oboznámil a súhlasí s ich obsahom. (ďalej len „registrácia“)
2.3. Požívatelia portálu sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá po registrácií uverejňuje inzercie nehnuteľností na portáli. Pri registrácií si používateľ vyberie jednu z možností, ktoré mu registračný formulár ponúka a to, či sa jedná o používateľa fyzickú osobu, právnickú osobu, ktorá predáva nehnuteľnosť vo svojom vlastníctve, realitná kancelária alebo samostatný realitný maklér. Používatelia registrujú na portáli nehnuteľnosti, ktoré sú v ich vlastníctve alebo nehnuteľnosti, na ktoré majú oprávnenie sprostredkovať služby súvisiace s nehnuteľnosťou. Využívanie portálu je možné až po súhlase používateľa so všeobecnými podmienkami a pravidlami inzercie . (ďalej len „používatelia“)
2.4. Záujemca sa rozumie právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá preukáže záujem o inzerovanú nehnuteľnosť na portáli. Teda má záujem o kontaktné údaje a o informácie o nehnuteľnosti obhliadku alebo o uzatvorenie zmluvy. (ďalej len „záujemca“)
2.5. Cookies sú malé súbory, ktoré sa sťahujú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón atď.) užívateľa počas používania portálu. Prevádzkovateľ pomocou Cookies skúma účinnosť portálu. Cookies sa vo všeobecnosti používajú na identifikáciu prehliadača na konkrétnom zariadení. Cookies môžu byť dočasné alebo trvalé, ktoré zostanú v zariadení užívateľa aj po zatvorení prehliadača po dobu uvedenú v Cookie. Tieto trvalé Cookies môžu byť kontrolované pri každej návšteve portálu. Informácie, ktoré sa zhromažďujú prostredníctvom portálu, zahŕňajú: typ prehliadača, internetovú adresu, z ktorej sa užívateľ pripojil na portál, operačný systém zariadenia, IP adresa zariadenia. Počítač je možné nastaviť tak, aby Cookies odmietal, aj keď v takom prípade je možné, že niektoré funkcie portálu nebudú funkčné. (ďalej len „cookies“)
2.6. Virtuálna prehliadka sa rozumie prezentácia bytového priestoru prostredníctvom sledu spojených obrázkov, v rámci ktorej je možné oboznámiť sa s dispozíciou bytu. (ďalej len „virtuálna prehliadka“)
2.7. Služby poskytované portálom sa rozumejú podmienky, ktoré používa prevádzkovateľ na to, aby poskytovatelia vkladali textové a obrázkové informácie a súbory o nehnuteľnostiach. Služby poskytované portálom umožňujú tieto informácie zobrazovať, vyhľadávať, zasielať. (ďalej len „služby“)
2.8. Závažné vady sa rozumejú vady na doplnkovej službe poskytované portálom, ktoré nie je možné odstrániť bezodkladne ale na ich odstránenie sa vyžaduje použitie náročnejších technologických postupov.
2.9. Cena bytu určenie ceny nehnuteľnosti používateľmi na základe odhadovanej ceny nehnuteľnosti alebo znaleckého posudku, ktorým disponujú používatelia. (ďalej len „cena bytu“)

ZÁKLADNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA

3.1. Prevádzkovateľ plní len funkciu sprostredkovania medzi ponukou a dopytom. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov zverejnených pri inzerátoch používateľov tretími stranami.
3.2. Využívanie portálu je možné len po súhlase používateľa so všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“). Prevádzkovateľ neposkytuje vedome služby osobám mladším ako 16 rokov.
3.3. Na zobrazovanie reklám používateľom webových stránok portálu sa využívajú služby tretej strany. Tieto spoločnosti môžu použiť informácie o vašich návštevách na týchto webových stránkach s cieľom poskytnúť reklamy o tovaroch a službách, ktoré používateľov zaujímajú. Informácie, ktoré môžu byť poskytnuté neobsahujú meno, priezvisko, adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo. Ide o súbory cookies.
3.4. Používanie funkcie redirect nie je povolené. V inzercií nie je povolené presmerovanie na iné realitné portály alebo servery s rovnakým alebo podobným tematickým zameraním. V prípade zistenia takéhoto konania bude prevádzkovateľ postupovať v súlade s bodom 5.1.

PODMIENKY ZVEREJŇOVANIA

4.1. Používateľ zverejňuje na portáli nehnuteľnosti vo svojom vlastníctve alebo na predaj, ktorej bol poverený vlastníkom nehnuteľnosti. V prípade podozrenia, že sa nejedná o nehnuteľnosť v súkromnom vlastníctve alebo má prevádzkovateľ pochybnosti o vlastníckom práve k nehnuteľnosti, vyhradzuje si právo tieto inzeráty vymazať, resp. zablokovať účet registrovaného používateľa, podľa bodu 5.6.
4.2. Pokiaľ používateľ v súvislosti s využívaním služieb portálu odovzdá svoje názory, odhady, komentáre alebo iné pripomienky (ďalej len „príspevky“), elektronicky, poštou alebo iným spôsobom udeľuje tým prevádzkovateľovi nasledujúce právo k týmto výsledkom jeho činnosti a to aj vtedy, pokiaľ sú dielom podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona (ďalej len „ Autorský zákon“), používať, upravovať, kopírovať, distribuovať, odovzdávať, verejne vystavovať, verejne vykonávať, reprodukovať, publikovať, prenášať alebo odovzdávať akékoľvek komunikácie tohto typu a vytvárať z nich odvodené diela tretej strane neobmedzené práva k vykonávaniu ktorýchkoľvek predchádzajúcich práv udelených vo vzťahu k týmto Príspevkom. Na základe odovzdania týchto príspevkov nevzniká Prevádzkovateľovi povinnosť tieto príspevky akokoľvek používať a je oprávnený tieto príspevky kdekoľvek na základe vlastného uváženie odstrániť z webových stránok. Za poskytnutie oprávnenia Prevádzkovateľa k príspevkom nenáleží Používateľovi odplata.
4.3. Poskytovatelia sú oprávnení vkladať inzeráty na nehnuteľnosti výlučne s pravidlami prevádzkovateľa a pre jeho bezproblémové nahratie a správne zobrazenie, a to prostredníctvom elektronického formulára. Poskytovatelia sa zaväzujú zverejňovať len pravdivé údaje.
4.4. Používateľ nie je oprávnený zadávať inzeráty nehnuteľností na stránky duplicitne, v prípade ak zadá viacero inzerátov týkajúcich sa tej istej nehnuteľnosti, tak môžu byť prevádzkovateľom zmazané a účet vymazaný. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť zverejniť na portáli inzerciu alebo ju zmazať v prípade ak inzercia odporuje právnemu poriadku Slovenskej republiky, svojim obsahom odporuje oprávneným záujmom prevádzkovateľa.
4.5. Všetky údaje o nehnuteľnosti zadáva používateľ vo formulári pri zadaní údajov, na vlastné náklady a vo vlastnom mene a to v súlade s pravidlami inzercie. Používateľ na opis nehnuteľnosti uvedie typ, druh stavby, ulica, súpisné číslo, mesto, úžitková plocha, cena nehnuteľnosti, čo najpodrobnejší opis nehnuteľnosti, spolu s virtuálnou prehliadkou vyrobenou portálom alebo samotným požívateľom.
4.6. Používateľ sa zaväzuje poskytovať len pravdivé údaje. Rovnako sa zväzuje k aktualizácií inzerátu v prípade ak dôjde k zmene ich stavu a to do 48 hodín.
4.7. Pri registrácií používateľ uvedie svoju emailovú adresu, heslo a typ používateľa, či ide o fyzickú osobu používateľa, realitný agent, realitná kancelária. Po vyplnení potrebných údajov pre registráciu, administrátor posúdi údaje a informácie o zaregistrovaní alebo odmietnutí zašle na zadanú emailovú adresu.
4.8. Záujemca je oprávnený získať kontaktné informácie od prevádzkovateľa a nahlasovať sa na obhliadky inzerovaných nehnuteľností.
4.9. Používateľ plne zodpovedá za vlastný obsah vlastných uverejnených ponúk, a to vrátane textu a fotografií a pod. Používateľ je povinný aby obsah zverejnený na portáli bol v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Je povinný svoj obsah upraviť tak, aby nezasahoval do práv iných Používateľov, nesmie vo vlastnom produkte ponúkať iné produkty s výnimkou tých ktoré priamo súvisia s ponukou. Nesmie uvádzať nepravé, nepresné, neúplné informácie o nehnuteľnostiach a nezamlčať dôležité údaje o nehnuteľnosti a o dodacích podmienkach. Je povinný zverejňovať texty a fotografie, ktorých je vlastníkom alebo ku ktorým má vyhradené právo na základe zmluvného vzťahu. Musí vždy inzerovať nehnuteľnosť nie svoju podnikateľskú činnosť ako celok.
4.10. Používateľ nie je oprávnený sprístupniť heslo a užívateľské meno tretím osobám. V prípade ak by tak urobil a to hoci aj z nedbanlivosti nesie zodpovednosť za zneužitie údajov získaných na portáli. Používateľ nie je oprávnený používať skripty, softvér alebo obchodné mechanizmy , ktoré by mohli narušiť funkčnosť portálu alebo by mohli neprimerane zaťažiť portál a sieť prevádzkovateľa. Ďalej nesmie akýmkoľvek spôsobom zasahovať do portálu alebo meniť jeho obsah, či ho blokovať a narúšať bezpečnosť portálu.
4.11. Používateľ s inými osobami alebo prostredníctvom nich, nie je oprávnený využívať služby portálu k neoprávneným účelom, ktoré by odporovali zákonu, ktoré by znemožňovali prístup k portálu alebo neprimeraným spôsobom zaťažovali chod a funkciu portálu.
4.12. Používatelia nesmú podniknúť akékoľvek kroky v snahe získať informácie k portálu, ktoré neboli verejne dostupné. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť registrovaný účet používateľa, v prípade ohrozenia portálu alebo koná v rozpore s VOP. Registrovaný účet používateľa môže zrušiť bez predošlej výzvy a bez náhrady.
4.13. Používateľ sám zodpovedá za splnenie zákonných povinností, ktoré mu vyplynú zo sprostredkovania prostredníctvom portálu, najmä vedenie účtovníctva alebo o priznanie a odvedenie daní a odvodov, ochrany spotrebiteľa a pod. Prevádzkovateľ nevystupuje v postavení Používateľa ani distribútora.
4.14. Používateľ nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom rozširovať obsah portálu, najmä pokiaľ ide o kopírovanie obsahu, meniť ho, šíriť alebo akokoľvek inak s ním nakladať za účelom jeho ďalšieho komerčného využitia, s výnimkou nakladania s vlastným obsahom.
4.15. Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať inzerciu v prípade ak používateľ nedokáže preukázať svoju identitu alebo vlastnícke právo alebo iný vzťah k nehnuteľnosti.
4.16. Prevádzkovateľ je oprávnený vymazať ponuku aj v prípade ak ten istý používateľ pridá nehnuteľnosti pod inými registrovanými účtami.
4.17. Prevádzkovateľ si vyhradzuje autorské práva k obsahu stránok zverejnených na portáli, ich design alebo grafika. Akékoľvek použitie obsahu zverejneného na portáli používateľ bez predošlého súhlasu prevádzkovateľa je až na výnimky ustanovené zákonom zakázané.

ZRUŠENIE KONTA

5.1. Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť konto používateľa z dôvodu porušenia VOP.
5.2. Prevádzkovateľ môže zrušiť konto v dôsledku nečinnosti používateľa po dobu najmenej 3 rokov alebo z dôvodu straty, či odcudzenia hesla.
5.3. Prevádzkovateľ môže zrušiť konto z dôvodu absencie aktivity používateľa v prípade prvej registrácie po dobe jedného mesiaca od registrácie.
5.4. Prevádzkovateľ môže zrušiť konto aj z dôvodu nesprávneho užívania prípadne poškodzovania záujmov prevádzkovateľa.
5.5. Prevádzkovateľ môže zrušiť konto používateľa aj na žiadosť používateľa.
5.6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zablokovať konto používateľa v prípade porušenia VOP a to do doby kým používateľ neodstráni prekážky, ktoré vznikli pri inzercií.

ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

6.1. Prevádzkovateľ poskytuje používateľom rozsah poskytovaných služieb v súlade s VOP. Služby vedú k zaistenou sprostredkovania kontaktu medzi záujemcami a používateľmi.
6.2. Ponúkanými službami sú najmä: možnosť využívania portálu, prístup k užívateľskému rozhraniu pre administratívu ponuky nehnuteľnosti, online správa a kontrola inzercie, súvisiace dokumenty, realitné poradenstvo v podobe vytvorenia virtuálnych prehliadok a zasielanie ponúk na poradenstvo tretích osôb.

NA PORTÁLI JE ZAKÁZANÉ

7.1. Na portáli je zakázané v písomnom alebo grafickom prejave:
Písať celý text veľkými písmenami, s výnimkou skratiek.
Do názvu alebo textu inzerátu vkladať špeciálne znaky (@,#, ?,!,).
Do názvu alebo textu vkladať www adresu.
Do inzerátu pridávať orámované alebo inak zvýraznené fotografie.
Používať ilustračné fotografie. Používať fotografie, ktoré nesúvisia s inzerciou alebo pri ktorých nie je možné jasne určiť, že s inzerciou súvisia.
Pridávať do fotogalérie reklamné predmety. Uvádzať do fotografií akýkoľvek text.
Používať superlatívy alebo neoveriteľné tvrdenia (najlepšia ponuka, najnovšia technika a pod.). Vkladať formulu „viac info v e-maily“, priestor na popis nehnuteľnosti je dostatočný na celkový popis nehnuteľnosti.
Vkladať kontaktné údaje , používateľ vkladá kontaktné údaje výlučne na miesto na to vyhradené. Používať skratky ( a pod., resp. a ekvivalenty ).

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

8.1. V systéme môže používateľ manuálne meniť inzerciu kedykoľvek počas zverejnenia. Všetky úkony je možné robiť v osobnom profile.
8.2. Doplnkové služby sa rozumejú služby, ktorých využívanie nie je podmienkou používania portálu. Tieto služby sú dostupné všetkým používateľom za predpokladu, že ich budú používať v súlade s VOP.
8.3. Spoplatnenú doplnkovú službu – vyhotovenie virtuálnej prehliadky je možné využiť na základe zaslanej žiadosti, telefonicky, e-mailom, vyplnením kontaktného formuláru. Služba je spoplatnená podľa individuálnej ponuky prevádzkovateľa. Emailová správa za spoplatnenú doplnkovú službu sa považuje za doručenú v deň nasledujúci po odoslaní.
8.4. Vypovedanie je možné na základe písomného prejavu alebo elektronickou formou s pripojeným kvalifikovaným elektronickým podpisom.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

9.1. Používateľ si je vedomý toho, že využíva služby portálu výhradne na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Používateľov portálu, ani za spôsob akým portál používajú.
9.2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu, ktorá by vznikla používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním portálu.
9.3. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škodu ktorá by vznikla používateľom dôsledkom nemožnosti používať portál a to priamo alebo nepriamo v tejto súvislosti.
9.4. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah uverejnených inzerátov a to vrátane textu a obrazov.
9.5. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť portálu, bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň si prevádzkovateľ vyhradzuje právo kedykoľvek bez upozornenia alebo výzvy na dočasné odstavenie prevádzky portálu.
9.6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá by mohla vzniknúť pri používaní portálu alebo v súvislosti s ním, rovnako ako aj v prípade ak bude spôsobená jeho nefunkčnosťou alebo chybovosťou, či činnosťou používateľov alebo z iných dôvodov.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A REKLAMAČNÝ PORIADOK

10.1. Prevádzkovateľ zodpovedá za to, že platené služby portálu budú poskytované riadne a včas. V prípade vyskytnutia sa vád poskytovaných platených služieb je prevádzkovateľ povinný tieto vady bezodkladne odstrániť.
10.2. Prevádzkovateľ zodpovedá zo to, že služby zakúpené používateľom majú požadovanú kvalitu v súlade s charakterom služby a zmluvou o poskytovaní služieb, ktorú uzatvoril s používateľom. Počas záručnej doby, ktorá je vymedzená v čl. 10.11. má používateľ právo na bezplatnú opravu služby, za ktorú zodpovedá prevádzkovateľ.
10.3. Používateľ má právo si uplatniť u prevádzkovateľa reklamáciu len za zaplatené služby vykazujúce chybné poskytovanie, ktoré mohol zabezpečiť prevádzkovateľ. Vznik vady je určený okamihom, kedy používateľ oznámi prevádzkovateľovi preukázateľnou formou, že boli zistené nesprávne technické parametre alebo narušené riadne fungovanie služby.
10.4. Ak služba vykazuje vady používateľ má právo uplatniť si reklamáciu nasledovne: používateľ je oprávnený písomne kontaktovať prevádzkovateľa na adresu: pavol@revio.sk
10.5. Používateľ je povinný sa oboznámiť sa so službou a jej používaním pri zakúpení.
10.6. Používateľ je povinný reklamovať vady na službe bezodkladne potom, čo ich zistí, inak právo na reklamáciu zaniká.
10.7. Používateľ si uplatní reklamáciu na chybne poskytnutú službu u prevádzkovateľa alebo u jeho povereného zamestnanca na vybavovanie reklamácií. Pri vybavovaní reklamácie používateľ použije svoje identifikačné údaje, presný popis vady na službe, ako sa prejavuje ako aj časové obdobie kedy vada vznikla. Prevádzkovateľ nezodpovedá za nesprávne uvedené údaje používateľom, ani za prípadnú nemožnosť doručenia písomností na adresu uvedenú používateľom.
10.8. Prevádzkovateľ je povinný každú reklamáciu preveriť a v prípade, že táto je opodstatnená je povinný postúpiť kroky na jej odstránenie.
10.9. Prevádzkovateľ je povinný oznámiť svoje stanovisko k predmetu reklamácie a v prípade, že posúdi predmetnú reklamáciu za opodstatnenú, tak bez zbytočného odkladu bude informovať používateľa o zistených skutočnostiach a bezodkladne podnikne kroky na jej odstránenie najneskôr však v lehote 30 dní.
10.10. Nárok na uplatnenie reklamácie u prevádzkovateľa zaniká: nepreukázaním zakúpenia služby u prevádzkovateľa, neoznámením zjavných vád služby bezodkladne pri zakúpení služby, uplynutím záručnej doby, poškodením služby používateľom, neodborným používaním služby, resp. používaním v rozpore s VOP a právnym poriadkom Slovenskej republiky a z dôvodu pôsobenia vyššej moci.
10.11. Záručná doba na službu je vymedzená časovou platnosťou danej služby, trvá počas doby jej poskytovania, pokiaľ nie je pre konkrétne doby stanovená nová záručná doba a plynie odo dňa zakúpenia služby.
10.12. Záručná doba na službu sa predlžuje o dobu, počas ktorej nemohol túto službu používať z dôvodu uplatnenia si práva zo zodpovednosti za vady na službe, až do doby vybavenia reklamácie, kedy mohol službu opätovne využívať.
10.13. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odstránením vady na službe poskytovanej prevádzkovateľom, výmenou, vrátením ceny za službu, vyplatením primeranej zľavy alebo zamietnutím reklamácie.
10.14. Prevádzkovateľ o vybavení reklamácie vždy vydá písomné potvrdenie, ktoré doručí na adresu uvedenú v reklamácií používateľom.
10.15. Prevádzkovateľ po preverení reklamácie, že bola podaná včas, tak má používateľ právo pri odstrániteľných vadách právo, aby takáto vada bola bezplatne odstránená, pričom prevádzkovateľ je povinný odstrániť takúto vadu bezodkladne, v prípade závažnejšej vady do 3 dní. Používateľ má právo na výmenu za novú adekvátnu službu, v prípade ak nevzniknú prevádzkovateľovi neprimerané náklady v pomere k cene služby alebo závažnosti vady. Prevádzkovateľ môže vždy vadnú službu vymeniť za novú službu ak to nespôsobí neprimerané ťažkosti.
10.16. Pokiaľ ide o reklamáciu neodstrániteľných vád ma používateľ nárok na výmenu služby za novú adekvátnu alebo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie ceny poskytovanej služby ak vada bráni riadnemu užívaniu služby.
10.17. V prípade väčšieho počtu vád alebo opakujúce sa vady, môže používateľ požadovať výmenu služby za novú adekvátnu službu alebo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie ceny poskytovanej služby a to aj napriek tomu, že vada nebráni riadnemu užívaniu veci.
10.18. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nahradiť vadnú službu za novú adekvátnu službu.
10.19. Reklamácia sa vzťahuje len na vadu popísanú v reklamácií používateľom.
10.20. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie uvedenej v bode 10.15. má používateľ právo od zmluvy odstúpiť a má nárok na vrátenie ceny za poskytovanú službu.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

11.1. Používateľ poskytne dobrovoľne údaje prevádzkovateľovi podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27 apríla2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) za účelom poskytovania služieb na portáli a to správneho vedenia vášho účtu ako registrovaného používateľa, na plnenie zákonných povinností, na zhodnotenie, udržiavanie a vylepšovanie našich služieb a vývoj nových služieb, na poskytovanie prispôsobených služieb vrátane obsahu a reklám, na presadzovanie bezpečnosti našich služieb, prevenciu zneužitia služieb a prešetrenie porušenia našich podmienok.
11.2. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje poskytovateľov na účely inzercie a s tým súvisiacich služieb na základe čl. 6 ods. 1 písmena b nariadenia GDPR. Neposkytnutie osobných údajov znamená nemožnosť poskytovania inzercie na portáli. Doba uchovávania informácií je 10 rokov.
11.3. Zákonnosť spracovania osobných údajov je odôvodnená nasledovným právnym základom: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracovaním osobných údajov na účel vyjadrený v bode 9.1.
11.4. Prevádzkovateľ portálu v súlade so svojou činnosťou prenáša osobné údaje používateľov na ďalšie subjekty, či už z postavenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. Vzhľadom na to, že na portáli môžu používatelia inzerovať nehnuteľnosť, plní funkciu sprostredkovateľa. Prostredníctvom údajov poskytnutých priamo pri inzeráte môžu záujemcovia kontaktovať priamo inzerujúceho používateľa. Teda údaje spracováva priamo inzerujúci používateľ a sprostredkovateľ pri uverejňovaní.
11.5. Okruh oprávnených osôb, ktorým sa poskytujú osobné údaje sú tvorcovia programátorských služieb, realitné kancelárie, osoby, ktorým je povinné poskytnúť údaje, t. j. orgány činné v trestnom konaní, súdy a pod.
11.6. Používateľ má právo na prístup k osobným údajom.
Právo na informácie o účele spracovania a o kategórií spracovania osobných údajov.
Právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov.
Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov.
Právo na presnosť osobných údajov.
Právo na odvolanie súhlasu.
Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.
Právo začať konanie v súlade s § 100 zákona o ochrane osobných údajov.
11.7. V prípade ak dotknutá osoba nemá plnú spôsobilosť na právne úkony, jej práva v zmysle zákona o osobných údajoch a všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov uplatňuje zákonný zástupca.
11.8. V prípade opakujúcich a neopodstatnených žiadostí používateľa, ako dotknutej osoby môže poskytovateľ požadovať administratívny poplatok za vyhotovenie podkladov k žiadosti alebo neodpovedať na žiadosť.
11.9. Pre prípad zasielania žiadostí môže dotknutá osoba kontaktovať referenta pre ochranu osobných údajov Ing. Pavol Pihorňa.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluvné vzťahy založené medzi prevádzkovateľom a používateľom a záujemcom sa riadia týmito VOP. Vzťahy týmito VOP výslovne neupravené sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Prevádzkovateľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalšími príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. V prípade, že má používateľ status podnikateľa, zodpovednosť za vady sa riadi zákonom č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v platnom znení.
12.2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto VOP v rozsahu, za podmienok a v súlade s účelom týchto VOP. Akékoľvek zmeny Prevádzkovateľa alebo Zásad ochrany a spracúvania osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich riadneho zverejnenia na stránkach portálu.
12.3. Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné odo dňa 01.11.2018. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť do piatich dní od zverejnenia na portáli alebo dátumom uverejneným vo VOP.